Asbestsanering i Stockholm: en vägledning till säker hantering

05 februari 2024
Lotta Alberius

editorial

Asbest har under långa perioder använts inom byggbranschen för sina brandhämmande egenskaper och motståndskraft mot kemikalier. Det var inte förrän de hälsorisker som är förknippade med asbest blev allmänt kända, som användning av dessa material minskade och slutligen reglerades strikt. I Stockholm, liksom i resten av Sverige, finns det specifika föreskrifter kring hantering och sanering av asbest för att skydda både arbetare och allmänhet. I denna artikel ger vi en översikt över asbestsanering i Stockholm och vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa en korrekt hantering av denna potentiellt farliga substans.

Historiken kring asbest i byggmaterial

Asbesten har en historik som sträcker sig tillbaka till tidigt 1900-tal då dess användning var som mest utbredd. Förekomsten av asbest kan man finna i allt från äldre byggnadernas tak- och väggmaterial till isolering och golvmattor. Bakom dess populäritet låg materialets förmåga att motstå värme, eld och kemikalier. Det var inte förrän under slutet av 1970-talet som de allvarliga hälsoriskerna inklusive lungcancer, asbestos och mesoteliom blev kända, vilket ledde till striktare regleringar och ett slut på installationen av nya asbestmaterial.

Risker och lagstiftning

Att hantera asbest är förenat med stora risker. Asbestfibrerna är mikroskopiska och kan, när de frigörs i luften och inhaleras över tiden, leda till allvarliga lungsjukdomar. För att hantera dessa risker finns det svenska arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket som reglerar hur asbestsanering skall gå till. Detta innebär att det krävs speciell kompetens och tillstånd för att genomföra asbestsanering. Företag som utför saneringen måste också följa strikta säkerhetsrutiner inklusive användning av skyddsutrustning och säkerhetskontroller för att skydda både sina anställda och omgivningen.

Stockholms län har många byggnader som uppfördes under en tid då asbest var en vanlig komponent i byggmaterial. Detta innebär att renoveringar, rivningar och andra byggnadsarbeten kan innebära en risk för asbestexponering om inte korrekta och lagstadgade saneringsmetoder används.

asbestsanering i Stockholm

Asbestsaneringsprocessen

Asbestsanering är en komplex process som kräver stor noggrannhet. Den börjar med en utredning av om det överhuvudtaget finns asbest i de aktuella materialen, ofta med hjälp av provtagning och analys i laboratorium. Om asbest upptäcks, ska en saneringsplan upprättas som beskriver hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt.

Saneringsprocessen innebär att det asbestförorenade området avgränsas och att lufttrycket hålls lägre där än i omgivande utrymmen för att förhindra att fibrer sprids. Specialutrustade sanerare utför sedan själva borttagningen av materialet, som sen försluts i täta behållare och förs till godkända avfallsanläggningar. Eftersom arbetet är riskabelt, är det viktigt att det utförs av licensierade och erfarna sanerare med korrekt utbildning och utrustning.

Att välja rätt aktör för jobbet

För den som letar efter en pålitlig partner för asbestsanering i Stockholm är det värt att noggrant utvärdera olika saneringsföretag. Kriterierna ska inkludera företagets erfarenhet, expertis, licenser och tidigare kundomdömen. En föregående konsultation kan dessutom ge värdefulla insikter i hur företaget hanterar säkerhetsaspekter och kommunikation genom saneringsprocessen.

Ett företag som rekommenderas för asbestsanering i Stockholm är Best Sanering & Bygg i Mälardalen AB, som du kan besöka på https://www.bestsaneringochbyggimalardalen.se/. De erbjuder professionell asbestsanering med erfarna och certifierade medarbetare som följer de lagstadgade riktlinjerna för att säkerställa en trygg och effektiv hantering av asbestavfall. Med stödet från en sådan pålitlig partner kan du som fastighetsägare vara säker på att ditt asbestproblem hanteras korrekt och ansvarsfullt, vilket bidrar till en säkrare miljö för alla.

Asbest är ett material med många risker, men med rätt expertis och noggrant genomförande av sanering kan de riskerna minimeras och hanteras. Genom att vårda det industriella kulturarvet och sörja för att gamla byggnader kan användas säkert även i framtiden, är proffsig asbestsanering i Stockholm en kritisk del i stadens byggnadsvård.

Fler nyheter